‹ Atgal

Bendražygiai: Toronto Prisikėlimo parapija ruošiasi „Vilties bėgimui 2016″

Toronto Prisikėlimo parapijos klebonas kun. br. Jonas Šileika OFM, Šv. Pranciškaus onkologijos centro direktorė Aldona Kerpytė, T. Augustinas Simanavičius OFM,  Nijolė Raudytė

Toronto Prisikėlimo parapijos klebonas kun. br. Jonas Šileika OFM, Šv. Pranciškaus onkologijos centro direktorė Aldona Kerpytė, T. Augustinas Simanavičius OFM, Nijolė Raudytė

Sausio 13 d. Šv. Pranciškaus onkologijos centrą Klaipėdoje aplankė broliai iš  Kanados – Toronto Prisikėlimo parapijos klebonas kun. br. Jonas Šileika OFM  ir buvęs ilgametis šios parapijos klebonas, čia ištarnavęs net 42 metus,  T. Augustinas Simanavičius OFM.  Toronto Prisikėlimo parapija jau ketvirtus metus organizuoja  Šv. Pranciškaus onkologijos centro paramos akciją „Vilties bėgimas“.  Nuoširdžiai dėkojame praėjusių metų Prisikėlimo parapijos „Vilties bėgimo 2015“ komitetui, o ypač kun. br. Kazimierui Aurelijui Kasparavičiui OFM  už nuolatinį palaikymą, ryžtą ir  ištvermę  įgyvendinant kilnius tikslus. Toronto „Vilties bėgimo 2016“ naujai išrinktas komitetas praėjusią savaitę jau pradėjo  organizacinius darbus, tad jo nariams –  klebonui  br.  Jonui  Šileikai OFM,  Laurai Zovnir, Elenutei  Lelienei, Anai Lambie, Lilei  Liaukutei, Onai Mils, Onutei Slivinskienei, Julytei Enskaitytei, Dainai Valadkienei, Daivai Valbeck, Indrei Patkačiūnienei, Indrei Ramanauskaitei, Vilija Spakauskienei,  Irutei Banytei – linkime ypatingos Dievo palaimos ir stiprybės.  Džiugu, kad šių metų Prisikėlimo parapijos „Vilties bėgimo 2016“ rengime ypač gausiai dalyvauja įvairios Toronto įstaigos ir organizacijos.  Dėkojame organizacijoms ir jų atstovams: Indrei Ashley (Prisikėlimo parapijos Sutvirtinimo sakramento kandidatų grupė), Skaidrai Puodžiūnaitei  (KLJS 40), Dainai Kuraitei ir Lidijai  Puterytei (Maironio mokykla),  Skautų organizacijai,  Rimai Žemaitytei  („Tėviškės žiburiai“), Prisikėlimo  parapijos vaikų chorui  (vad. Danutė Biskienė), „Gintarėliui“, „Aušrai“, „Vyčiui“/„Anapiliui“, „Volungei“, Ramonai Kaminskaitei („Gintaras“), Irutei Žukauskaitei („Gyvataras“), Andriui Vaičiūnui  („Atžalynas“),  RPCUL atstovams  Jurgiui Valaičiui  ir Violetai  Jonušionienei.

Paramos Šv. Pranciškaus onkologijos centrui akcija „Vilties bėgimas 2016“ Toronte vyks birželio mėnesįo 11 dieną 11.00 valandą.  Norime pakviesti susivienyti šiame renginyje visus lietuvius, kurie gyvena ar tuo metu bus Toronte.

 

Nijolė Raudytė