Viešoji įstaiga Šv. Pranciškaus onkologijos centras (toliau – centras) yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus, teikiant viešąsias paslaugas ir vykdant visuomenei naudingą veiklą, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitą banke. Centras savo veikloje vadovaujasi „VšĮ šv. Pranciškaus onkologijos centro įstatais”, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

Centras įregistruotas 2005 m. lapkričio 7 d. Centro steigėja – Mažesniųjų brolių ordino (OFM) Lietuvos Šv. Kazimiero provincija.

Misija – dvasinė, psichologinė ir socialinė pagalba onkologiniams ligoniams bei jų artimiesiems.

Veiklos tikslai:

 • Sukurti ir plėtoti onkologiniams ligoniams ir jų šeimos nariams bei artimiesiems socialines paslaugas, teikti dvasinę, psichologinę, informacinę pagalbą, siekiant sušvelninti fizines, socialines, psichologines ir dvasines ligos pasekmes.
 • Rengti ir įgyvendinti socialinės labdaros ir paramos, informacijos sklaidos, kultūros, švietimo bei kitas programas, skirtas onkologinių ligonių ir jų šeimos narių sveikatos ir gyvenimo kokybės pagerinimui, integravimui į visuomenę ir darbo rinką. Šiems tikslams vykdyti pasitelkti įvairių visuomenės sluoksnių atstovus, specialistus ir savanorius.
 • Skatinti orumo ir pagarbos nuostatomis pagrįstą pacientų ir jų artimųjų bendravimą ir bendradarbiavimą su sveikatos, socialinės apsaugos ir kitų institucijų atstovais.
 • Centro veikla grindžiama krikščioniškomis vertybėmis.

Įkūrimo istorija

[toggle title_open=“2000 – 2005 metai“ title_closed=“2000 – 2005 metai“ hide=“yes“ border=“yes“ style=“default“ excerpt_length=“0″ read_more_text=“Daugiau“ read_less_text=“Uždaryti“ include_excerpt_html=“no“]

2000 m. rudenį Klaipėdoje susibūrusių onkologinių ligonių grupelė nusprendė įkurti moterų, sergančių vėžiu, organizaciją. Šiam tikslui pritarė Klaipėdos universitetinės ligoninės gydytojai, ypač chemoterapeutas Alvydas Česas. 2001 m. kovo mėn. buvo įkurta ir įregistruota Klaipėdos apskrities moterų, sergančių onkologinėmis ligomis draugija „Zunda“. Draugijos pirmininke išrinkta kretingiškė Aldona Kerpytė, pavaduotoja – klaipėdietė Milda Buivydienė. Klaipėdos universitetinės ligoninės onkologijos departamente vyko draugijos susirinkimai ir paskaitos onkologiniams ligoniams aktualiais klausimais. Klaipėdos universitetinė ligoninė draugijai buvo skyrusi patalpas, veikla rūpinosi gydytoja chemoterapeutė Emilija Rupšienė.

2001 m. rudenį A. Kerpytės iniciatyva keletas „Zundos“ draugijos narių ir kitų asmenų kartą per mėnesį susirinkdavo pabendrauti, pasidalinti savo išgyvenimais, kartu melstis ir augti tikėjime Švč. Širdies pranciškonių misionierių kongregacijos vienuolyne Kretingoje. Draugijos dvasiniais globėjais tapo seserys pranciškonės misionierės Benjamina Borsato ir Sicily Matew Mundiyankal, o nuo 2003 m. – Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios klebonas brolis Evaldas Darulis OFM. Kretingoje pradėjo lankytis dauguma organizacijos „Zunda“ narių, gyvenančių Klaipėdoje, Palangoje, Gargžduose, Juodkrantėje ir kitose vietovėse. Vėliau į susitikimus įsijungė onkologinėmis ligomis sergantys vyrai, ligonių artimieji ir draugai. Taip susibūrė onkologinių ligonių ir jų artimųjų bendruomenė „Vilties piligrimai“, kuri kartu su broliais pranciškonais nusprendė steigti pagalbos vėžiu sergantiems centrą. 2004 m. Lietuvos Mažesniųjų brolių Šv. Kazimiero provincijos provincijolas brolis Benediktas Jurčys OFM tapo sergančiųjų vėžiu ir jų artimųjų bendruomenės dvasiniu globėju ir pradėjo centro kūrimo organizacinius darbus. 2005 m. gegužės mėn. 23 d. dekretu Jo ekscelencija Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ pritarė šiai misijai ir įpareigojo Mažesniuosius brolius pranciškonus vykdyti ligonių pastoracinę veiklą.

2005 m. lapkričio mėn. 7 d. Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincija įkūrė „Vakarų Lietuvos onkologinių ligonių pagalbos ir informacijos centrą“ – pirmąjį Lietuvoje dvasinės ir psichosocialinės pagalbos vėžiu sergantiems žmonėms ir jų artimiesiems centrą, kuris nuo 2008 m. pervadintas į viešąją įstaigą „Šv. Pranciškaus onkologijos centras“. Bendruomenė „Vilties piligrimai“ dėl išaugusio narių skaičiaus persikėlė į Kretingos pranciškonų vienuolyno (Kretingos Apreiškimo vienuolyno) patalpas.

[/toggle]

ATASKAITOS

2006-2014 m. ataskaitos

[toggle title_open=“2006-2007 metai“ title_closed=“2006-2007 metai“ hide=“yes“ border=“yes“ style=“default“ excerpt_length=“0″ read_more_text=“Daugiau“ read_less_text=“Uždaryti“ include_excerpt_html=“no“]

2006 m. Klaipėdos miesto savivaldybė ir Klaipėdos apskrities administracija Šv. Kazimiero provincijos mažesniųjų brolių ordinui veiklai vystyti skyrė 2,4 ha sklypą šiaurinėje miesto dalyje šalia Klaipėdos universitetinės ligoninės Labrenciškėse. Susibūrė centro veiklos koordinavimo grupė: brolis Benediktas Jurčys OFM, brolis Evaldas Darulis OFM, Aldona Kerpytė, Irena Baltiejienė, Nijolė Raudytė, Asta Libikienė, Mindaugas Radušis, David Holliday, Liudovika Pakalkaitė, vėliau į veiklą įsijungė broliai Tomas Žymantas OFM (nuo 2007 m.) ir Bernardas Belickas OFM. Direktore paskirta Aldona Kerpytė, 2005-2009 m. laikotarpyje dirbusi savanoriškais pagrindais, o nuo 2009 m. rugsėjo mėn 1 d. – oficialiai.

2006 m. liepos mėn. 18 d. broliai pranciškonai pašventino būsimo Šv. Pranciškaus onkologijos centro pastato sklypą, o rudenį pradėti projektavimo darbai. Projekto architektas – Nunzio Rimmaudo iš Arezzo (Italija), techninio projekto architektas – klaipėdietis Saulius Plungė. 2007 m. rugpjūčio mėn. 2 d. būsimo centro žemėje pastatyti ir pašventinti pastato kertiniai akmenys, visuomenei pristatytas projekto maketas.

Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos socialinės ir kultūrinės veiklos komplekso Klaipėdoje (Savanorių g. 4) maketas

Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos socialinės ir kultūrinės veiklos komplekso Klaipėdoje (Savanorių g. 4) maketas

2007 m. spalio mėn. užmegzti ryšiai su Šiaurės Airijos pagalbos vėžiu sergantiems organizacija „Cancer Choices“ ir Didžiosios Britanijos ir Lietuvos asociacija „Tiltas Trust“. Pradėti centro savanorių mokymai. LCC tarptautinis universitetas dvi savanorių (buvusių ligonių) grupes labdaringai mokė anglų kalbos, reikalingos studijoms Anglijoje.

[/toggle]
[toggle title_open=“2008 metai“ title_closed=“2008 metai“ hide=“yes“ border=“yes“ style=“default“ excerpt_length=“0″ read_more_text=“Daugiau“ read_less_text=“Uždaryti“ include_excerpt_html=“no“]

Gegužės mėn. 10 d. surengta tarptautinė konferencija „Išgelbėti viltimi“. Konferencijos svečiai – Šiaurės Airijos pagalbos vėžiu sergantiems organizacijos „Cancer Choices“ narės Madeleine Mulgrew ir Wendy Howe.

Gegužės mėn. 11 d. brolio Benedikto Jurčio OFM iniciatyva Klaipėdoje įvyko pirmoji solidarumo su vėžiu sergančiaisiais ir jų artimaisiais akcija „Vilties bėgimas“. Bėgime dalyvavo apie 2500 asmenų. Sukurtas interneto puslapis www.viltiesbegimas.lt

Liepos mėn. 8 d. „VšĮ Vakarų Lietuvos onkologinių ligonių informacijos ir pagalbos centro“ pavadinimas pakeistas į „VšĮ Šv. Pranciškaus onkologijos centras“.

Spalio mėn. 8 d. centro savanoriai (Aldona Kerpytė, brolis Benediktas Jurčys OFM, brolis Tomas Žymantas OFM, brolis Evaldas Darulis OFM, Irena Baltiejienė, David Holliday, Liudovika Pakalkaitė, Rutenis Pikšrys) lankėsi Šiaurės Airijos ir Anglijos pagalbos vėžiu sergantiems ir paliatyvios pagalbos centruose, užmezgė ryšius su Macmillan Cancer Support centru Londone. Kelionę rėmė organizacija „The Tiltas Trust“.

Šv. Pranciškaus onkologijos centro globėjais sutiko būti MBO provincijolas Astijus Kungys OFM, Anglijos-Lietuvos asociacijos „The Tiltas Trust“ prezidentas Micheal Peart, LR užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas, Macmillan Cancer Support direktorius Ciaran Devane, prekybos centro „Iki” steigėjas George Ortiz.

2008 m. išleisti leidiniai: atvirukas „Šv. Pranciškaus malda“, psichologų Astos Libikienės ir Mindaugo Radušio parengtas leidinys „Vėžys ir emocijos: rekomendacijos onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems“.

Metų pabaigoje organizuota kalėdinė loterija ir padėkos vakaras paramos akcijos „Vilties bėgimas“ organizatoriams.

[/toggle]
[toggle title_open=“2009 metai“ title_closed=“2009 metai“ hide=“yes“ border=“yes“ style=“default“ excerpt_length=“0″ read_more_text=“Daugiau“ read_less_text=“Uždaryti“ include_excerpt_html=“no“]

Kovo mėn. 9 d. Vilniaus universiteto Onkologijos institute įvyko Didžiosios Britanijos ir Lietuvos asociacijos „The Tiltas Trust” ir Vilniaus universiteto Onkologijos instituto bendrai organizuota konferencija „Parama onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems: Britanijos patirtis- gairės Lietuvai“. Apie šv. Pranciškaus onkologijos centro viziją pranešimą skaitė Aldona Kerpytė.

Kovo mėn. LNK televizija gerumo sparnu „Už šviesią iniciatyvą pradėti statyti centrą vėžiu sergantiems žmonėms“ apdovanojo Kretingos pranciškonų vienuolius. Gerumo sparnas LNK studijoje buvo įteiktas broliui Evaldui Daruliui OFM.

Gegužės mėn. 3-12 d. Jungtinės Karalystės onkologijos ir paliatyvios pagalbos labdaros organizacijos „Macmillan Cancer Support“ įgaliotas atstovas Jeff Foulkner atliko psichologinės ir dvasinės pagalbos onkologiniams ligoniams Lietuvoje paslaugų teikimo studiją, aptarė tolimesnio bendradarbiavimo gaires. Šv. Pranciškaus onkologijos centras buvo įvertintas kaip vienintelis tuo metu pasiruošęs ir galintis teikti dvasinės ir psichosocialinės pagalbos paslaugas Lietuvoje.

Gegužės mėn. 23 d. Klaipėdos muzikiniame teatre įvyko labdaros koncertas centro pastato statybai paremti.

Gegužės mėn. 31 d. Klaipėdoje įvyko II-oji solidarumo ir labdaros akcija „Vilties bėgimas“, kurioje dalyvavo apie 5 tūkstančiai žmonių.

Rugpjūčio mėn. įvyko pirmoji vasaros stovykla onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems Cigonaliuose, Kretingos rajone.

Lapkričio mėn. 24 d.- gruodžio mėn. 5 d. 10 centro savanorių grupė (Aldona Kerpytė, brolis Benediktas Jurčys OFM, Irena Baltiejienė, Liudovika Pakalkaitė, brolis Evaldas Darulis OFM, Alma Jomantienė, Irena Embrektienė, Regina Daubarienė Silvija Pumpurs, Loreta Blaževičienė, Nijolė Raudytė) darbo su onkologiniais ligoniais pradmenų mokėsi Plimuto (Anglija) pagalbos vėžiu sergantiesiems centre „The Mustard Tree“. Kita studijų dalis vyko Lietuvoje.

Gruodžio mėn. 21 d. Šv. Pranciškaus onkologijos centro pristatymo akciją Užsienio reikalų ministerijoje suorganizavo centro globėjas LR užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas.

Gruodžio mėn. 27 d. centro veikla buvo pristatyta Lietuvos televizijos laidoje „Pulsas“.

2009 m. centro globėju sutiko būti profesorius, rašytojas Tomas Venclova.

[/toggle]
[toggle title_open=“2010 metai“ title_closed=“2010 metai“ hide=“yes“ border=“yes“ style=“default“ excerpt_length=“0″ read_more_text=“Daugiau“ read_less_text=“Uždaryti“ include_excerpt_html=“no“]

Kovo mėn. centro projektas pristatytas JAV ir Kanados lietuvių bendruomenėms, aplankyti Klivlendo ir Toronto pagalbos vėžiu sergantiems centrai. Kelionėje dalyvavo brolis Benediktas Jurčys OFM, centro direktorė Aldona Kerpytė ir savanorė Liudovika Pakalkaitė.

Gegužės mėn. Klaipėdoje įvyko trečioji paramos akcija „Vilties bėgimas” ir TV3 telemaratonas., kurį organizavo UAB „Elitaz“ (vadovas Gediminas Jaunius).

Vyko praktiniai seminarai savanoriams ir onkologinių ligonių slaugytojams. Seminarus vedė Anglijos Plimuto miesto pagalbos vėžiu sergantiems „Mustard Tree” lektorės Susane Hackworth ir Elizabeth Ridgway.

Birželio mėn. dalyvauta Lietuvos Respublikos Seime vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Pagalba vėžiu sergantiems ir jų artimiesiems Lietuvoje: ateities perspektyvos“, kurią sveikinimo kalba pradėjo Seimo pirmininkė Irena Degutienė, pranešimus skaitė „Macmillan Cancer Support“ ir „The Tiltas Trust“ atstovai.

Liepos mėn. įvyko antroji vasaros stovykla vėžiu sergantiems ir jų artimiesiems pavadinimu „Dievas gydo“.

Rugsėjo mėn. suorganizuota dvasinio sveikatinimo kelionė „Šv. Pranciškaus keliu“ į Italiją (ligonių lėšomis).

Lapkričio mėn. pabaigoje – gruodžio mėn. pradžioje 13 savanorių mokėsi Anglijoje Plimuto (Plymouth) „Mustard Tree“ vėžio pagalbos centre.

Gruodžio mėn. 30 d. už Lietuvių katalikų religinės šalpos ir kitų aukotojų lėšas įsigytas mikroautobusas „Reno“.

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Klaipėdos universitetine ligonine ir Nacionaliniu Kraujo centru.

Parengta paraiška Europos struktūriniams fondams, gauta 1,2 milijono litų centro statybai. Pirmojo korpuso statyba prasidės 2011 m. balandžio mėn. pabaigoje.

Centre per metus buvo 750 lankytojų.

[/toggle]
[toggle title_open=“2011 metai“ title_closed=“2011 metai“ hide=“yes“ border=“yes“ style=“default“ excerpt_length=“0″ read_more_text=“Daugiau“ read_less_text=“Uždaryti“ include_excerpt_html=“no“]

Darbas su onkologiniais ligoniais:

 • Įvyko 12 susitikimų (1 kartą per mėnesį) bendruomenėje „Vilties piligrimai“. Susitikimuose dalyvavo 450 lankytojų.
 • Liepos mėn. 11-13 d. surengta vasaros stovykla onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems Cigonaliuose, Kretingos rajone (dalyvavo 40 žmonių).
 • Gruodžio mėn. 10 d. surengtos rekolekcijos Palendrių Šv. Benedikto vienuolyne (dalyvavo 35 žmonės).
 • Aplankyti ligoniai namuose, Klaipėdos, Kauno, Vilniaus ligoninėse. Vyko pokalbiai su ligoniais ir jų artimaisiais centre.

Projektinė veikla:

 • Parengta I-oji paraiška Europos struktūriniams fondams: „Šv. Pranciškaus onkologijos dienos centro statyba siekiant sukurti palankias sąlygas vėžiu sergantiems ir jų artimiesiems I etapas“, paraiškos kodas VP3-2.4-SADM-01-R-31-004. Pasirašyta sutartis su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Centrine projektų valdymo agentūra 2011 m. sausio mėn. 21 d. Vyko projekto įgyvendinimui skirti mokymai, viešieji pirkimai projekto administravimo paslaugų, statybos priežiūros darbų ir rangovui pirkti. Visi konkursai įvyko laiku ir be pretenzijų. Pirmojo Šv. Pranciškaus onkologijos centro korpuso – Informacijos ir meno terapijos centro- statybos darbai pradėti spalio mėn. Gauta 1.206.702 Lt . Pasirašyta rangos darbų sutartis su UAB „Parama“ už 1,748784,71 Lt. (Nustatyta, kad trūksta lėšų statybai užbaigti 622.363.30 Lt.).
 • Parengta II– oji paraiška Europos struktūriniam fondui ( 2007- 2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto VP3-2.4.-SADM-03-V priemonei „Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“): Šv. Pranciškaus onkologijos centro statyba sukuriant naujas socialines paslaugas vėžiu sergantiems ir jų šeimos nariams“. 2011 m. rugsėjo 19 d. vyko sutarties turinio derinimo darbai. Įvykdyti viešieji pirkimai administravimo paslaugoms ir techninio projekto rengimo pirkimams 2011 m. gruodžio mėn. gauti 4,500 mln. litų. Statybos darbų pradžia – 2012 m. pavasarį.
 • 2011m. gautas 12 tūkst. litų finansavimas iš Lietuvių religinės šalpos fondo pagal 2010 m. gruodžio mėn. parengtą paraišką „Šv. Pranciškaus onkologijos centro dvasinės pagalbos leidiniai“ .
 • Parengta paraiška LR ir Šveicarijos konfederacijos programai (ESF) „Šv. Pranciškaus onkologijos centro institucinių gebėjimų ir kompetencijų ugdymas pasirengiant Informacijos ir meno terapijos centro atidarymui“ 2011 m. gruodžio 14d. Prašoma suma – 235731,19 Lt centro įrangai, baldams, savanorių rengimui ir leidybinei programai.

Renginiai ir paramos akcijos:

 • Šv. Pranciškaus onkologijos centro pristatomieji renginiai vyko Kauno Sveikatos mokslų universitete, Raseiniuose, Šilutėje, Klaipėdoje, Kretingoje, Vilniuje, Minecheade Anglijoje, Amerikoje ir kt.
 • Gegužės mėn. 3 d. Klaipėdos universiteto menų fakulteto salėje (K. Donelaičio g. 4) Vydūno vidurinės mokyklos meninių kolektyvų labdaros koncertas „Pavasario gerumo žiedai“.
 • Gegužės mėn. 13 d. suorganizuota teatralizuota simbolinių plytų vežimo akcija, „Trauk, broluži, trauk“, kuri tęsėsi 13 km. atstumu – nuo prekybos centro „BIG“ iki onkologijos centro.
 • Gegužės mėn. 15 d. įvyko labdaros koncertas „Vivaldi in Rock“ (vadovas Tomas Varnagiris) Klaipėdos koncertų salėje. Jo metu Kretingos Marijono Daujoto mokyklos mokiniai padovanojo pirmąjį žaislą (didelį meškiuką) onkologijos centro vaikų kambariui. Prieš koncertą atidaryta paramos akcijos „Vilties bėgimas“ fotografijų paroda.
 • Gegužės mėn. 22 d. surengta paramos akcija „Vilties bėgimas 2011 m.“, kurioje dalyvavo apie 5000 žmonių. Tokia akcija taip pat įvyko Anglijoje, Minecheade. Ją organizavo Solveigos Knight šeima ir miesto bendruomenė.
 • Liepos mėn. 5 d. vyko motociklininkų paramos akcija „Aš galiu“, kurios metu jos dalyviai nuvažiavo 1000 km per Lietuvos miestus ir kaimus, viešindami informaciją apie centrą.
 • Liepos mėn. 15 d. šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje buvo pašventinta Šv. Pranciškaus Asyžiečio ikona (autorė Angelė Joknytė). Po iškilmių vyko koncertas.
 • Liepos mėn. 25-28 d. surengta Klaipėdos foto klubo „Alumni“ nuotraukų paroda ir paramos centrui aukcionas „Menas paramai“.
 • Liepos mėn. 29 d. įvyko šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčios varpų šventinimo iškilmė ir naujos Klaipėdos miesto Savanorių gatvės atidarymas.
 • Spalio mėn. 6 d. vyko mažasis „Pax et Bonum“ festivalio susitikimas-koncertas Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje. Dalyvavo atlikėjai Neda Malūnavičiūtė, Olegas Ditkovskis, Beatričė Tomaševičienė ir Ričardas Laurinavičius.
 • Lapkričio mėn. 9 d. įvyko Šv. Pranciškaus onkologijos centro pirmosios dalies – Informacijos ir meno terapijos centro – „pamatų sutvirtinimo‘‘ šventė, kurios metu pašventinti centro pamatai.
 • 2010-2011 m. lėšos šv. Pranciškaus onkologijos centrui remti buvo renkamos interneto puslapyje www.aukok.lt.
 • Informacijos sklaida apie centro veiklą nuolat vyko interneto puslapiuose www.viltiesbegimas.lt, www.bernardinai.lt, www.facebook.com, www.vlmedicina.lt, laikraščiuose: „Vakarų eksprese“, „Lietuvos ryte“, „Klaipėdoje“, „Pajūrio naujienose“ , televizijose : LTV, TV3, LNK, ir Balticum televizijose, 1 Baltijskij, Lietuvos radijuje, Radijas 9 ir kt. žiniasklaidos priemonėse.

Darbas su savanoriais:

 • Balandžio mėn. 16 d. organizuota talka prie Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčios ir akcija „Darom“.
 • Savanorių darbo grupės susirinkimai vyko 5, rekolekcijos – 3 kartus.
 • Gegužės mėn. 7 d. organizuotas „Savanorystės dienos“ minėjimas.
 • Gegužės mėn. 23-26 d. dalyvauta sielovados kursuose Lietuvos Krikščioniškame koledže Klaipėdoje (LCC).
 • Vyko akcijos „Vilties bėgimas” savanorių rengimas.
 • Parengta savanorių mokymo programa.

Dalyvauta konferencijose:

 • Rugpjūčio mėn. 27 d. LR Seime penktojoje tarptautinėje Rytų Europos/Vidurio Azijos krūties vėžio švietimo ir informavimo veiklos bienalėje (jungianti Jungtines Amerikos Valstijas, Rytinę Europą ir Centrinę Aziją, siekiant gerinti moterų sveikatą, dalinantis patirtimi, strategijomis, resursais ir perspektyvomis).
 • Rugsėjo 23 d. „Aktualūs psichosocialinės onkologijos klausimai“ Vilniuje.
 • Lapkričio 11-12 d. pasaulinės lyderystės konferencijoje Klaipėdoje.

endradarbiavimas:

 • Vasario mėn. 8 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su asociacija „Vaiko širdis“.
 • Gruodžio mėn. 6 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Klaipėdos Rotary klubu „Concordia 1826“.

[/toggle]
[toggle title_open=“2012 metai“ title_closed=“2012 metai“ hide=“yes“ border=“yes“ style=“default“ excerpt_length=“0″ read_more_text=“Daugiau“ read_less_text=“Uždaryti“ include_excerpt_html=“no“]

VšĮ  Šv.Pranciškaus onkologijos centras

Įstaigos kodas: 300502187

 Juridinių asmenų registrui

  2012 METŲ  VEIKLOS ATASKAITA.  Pateikta: 2013 m. gegužė 28 d.  Nr.PR1-13/05/28 

 1. Įstaigos pristatymas.

      1.1. Juridinis statusas, pavadinimas, filialai arba skyriai  adresas tel. el. paštas.

      VšĮ Šv.Pranciškaus onkologijos centras, įsteigta 2008 m., adresas: Vilniaus g.2, Kretinga, tel.867135417.

Steigėjas:  Mažesniųjų brolių ordino (OFM) Lietuvos Šv. Kazimiero provincija, Vilniaus g. 2a, 97129, Kretinga.

1.2. Įstaigos vadovas .

Direktorė Aldona Kerpytė.

     1.3. Įstaigos veiklos tikslai ir pobūdis.

1) Rengti ir įgyvendinti bei visokeriopai skatinti, remti socialinės labdaros ir paramos programas, tarp jų socialines programas, skirtas pagelbėti onkologinių bei kitų ligonių sveikatos ir gyvenimo kokybės pagerinimui, integravimui į visuomenę, socialinių paslaugų teikimo organizavimui; šiems tikslams vykdyti pasitelkiami įvairių visuomenės sluoksnių atstovai; intensyvinti informacijos sklaidos, kultūros, švietimo bei kitas programas.

2) Sukurti onkologinių bei kitų ligonių ir jų artimųjų reabilitacijos ir rekreacijos paslaugų     programą, pasitelkiant įvairių visuomenės sluoksnių ekspertus – atstovus, tarp jų – medikus, dvasininkus, menininkus ir kūrybini jaunimą, studentus, savanorius ir t.t, bendradarbiauti su MBO Lietuvos Sv. Kazimiero provincija.

    1.4. Įstaigos veiklos rezultatai per 2012 metus.

    1.4.1. Darbas su onkologiniais ligoniais :

1) Įvyko : 12 kasmėnesinių bendruomenės „ Vilties piligrimai“  susitikimų ( 450 lankytojų)

2) 2012m. liepos 9-11d vasaros stovykla onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems. (40   žmonių)  Cigonaliuose, Kretingos rajonas.

   1.4.2.      Projektai :

1) Vykdoma  I –oji paraiška ESF : „Šv. Pranciškaus onkologijos dienos centro statyba siekiant sukurti palankias sąlygas vėžiu sergantiems ir jų artimiesiems I etapas“, paraiškos kodas VP3-2.4-SADM-01-R-31-004 .

2) Parengta II– oji paraiška Europos struktūriniam fondui ( 2007- 2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto VP3-2.4.-SADM-03-V priemonei „Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“): Šv. Pranciškaus onkologijos centro statyba sukuriant naujas socialines paslaugas vėžiu sergantiems ir jų šeimos nariams“, 2012m. rugsėjo- spalio  mėn. parengti rangos darbų viešojo konkurso pirkimo dokumentai, paskelbtas atviras supaprastintas pirkimas. Statybos darbai prasidės 2013 m. pavasarį.

3) Parengta paraiška LR ir Šveicarijos konfederacijos programai (ESF) „ Šv. Pranciškaus onkologijos centro institucinių gebėjimų ir kompetencijų ugdymas pasirengiant    Informacijos ir meno terapijos centro atidarymui“  Prašoma suma- 235.731.19 Lt centro įrangai, baldams, savanorių rengimui ir leidybinei programai. Rengti sutarties pasirašymo dokumentai.

1.4.3. Renginiai informacijos sklaidai ir paramai gauti :

Paramos renginai ŠV. Pranciškaus onkologijos centrui remti vyko Birštone, Kaune,   Radviliškyje, Klaipėdoje, Kretingoje, Nidoje, Plungėje, Jurbarke , Telšiuose, Šiauliuose, Mažeikiuose, Skuode, Minecheade Anglijoje, Melburne Australijoje, Belgijoje,  ir kt. Informacijos sklaida vyko www.viltiesbegimas.lt, www.bernardinai.lt, www.facebook.com, www.manokrastas.lt,  laikraščiuose : „Vakarų eksprese“, „Lietuvos ryte“, „Klaipėdoje“, „Pajūrio naujienose“ , televizijose  LTV, TV3, LNK,  ir Balticum televizijose, 1 Baltijskij, Lietuvos radijuje, Radijas 9 ir kt. žiniasklaidos priemonėse bei  www.aukok.lt

„Vilties bėgimas 2012m “ gegužės 20d. Dalyvių sk. – apie 5000 ., baidarių maratonas, dviratininkų žygis iš Palangos į Klaipėdą ir kt.

2012 05 27 Labdaros koncertas ir Vilties bėgimas  įvyko ir Anglijoje, Minecheade , kurį organizavo Solveigos Knight šeima ir miesto bendruomenė.

2012m. liepos 6d. vyko motociklininkų paramos akcija „ Aš galiu“, kurios metu akcijos dalyviai nuvažiavo 1000 km per Lietuvą skleisdami informaciją apie centrą.

2012 m balandžio –gegužės mėn. vyko paramos renginys „Menas paramai“. Klaipėdos „Alumni“ fotoklubo fotografijų paroda ir    aukcionas

 1.4.4. Bendradarbiavimas

Klaipėdos Rotary klubas „Concordia 1826“ paskyrė 18 tūkst. litų paramą leidiniams leisti. Išleisti 4 leidiniai po 2000 egz. : „Kalbuosi su gydytoju“, „ Spindulinė terapija“, „Vėžys ir lėtinis nuovargis“, „Vyrai ir vėžys“.

 2. Gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal išlaidų rūšis.

2.1. 2012 metais gauta lėšų pagal šaltinius:

1) Fizinių asmenų parama, gauta  per aukojimo portalą- 57800 Lt.,

2) Fizinių asmenų parama, gauta renginių metu ir pervedimu į atsisk. sąskaitą- 345126 Lt.,

3) Įstaigų parama- 19018 Lt.,

4) VMI pervestas Gyventojų pajamų mokestis 2 proc.- 11263 Lt.,

5) Finansavimas leidiniams (Klaipėdos Rotary klubas „Concordia 1826“)- 18000 Lt.,

6) LR Finansų ministerijos pervestos lėšos projekto „Šv. Pranciškaus onkologijos dienos centro statyba, siekiant sukurti palankias sąlygas vėžiu sergantiesiems ir jų artimiesiems I etapas“ (Projektas ES1) finansavimui- 1052600 Lt.,

7) LR Finansų ministerijos pervestos lėšos projekto „Šv. Pranciškaus onkologijos centro statyba, sukuriant naujas socialines paslaugas vėžiu sergantiesiems ir jų šeimos nariams“ (Projektas ES2) finansavimui- 133335 Lt.,

8) Palūkanų pajamos už laikomus banke indėlius-1078 Lt.,

9) Teigiama valiutos kursų pasikeitimo įtaka – 1813 Lt.

2.2. Paramos panaudojimas:

1) VMI pervestas Gyventojų pajamų mokestis 2 proc.- 11263 Lt., išlaidų, patirtų vykdant įstaigos veiklą, kompensavimui;

2) Fizinių asmenų parama, gauta renginių metu ir pervedimu į atsiskaitomąją sąskaitą- 166646 Lt., išlaidų, patirtų vykdant įstaigos veiklą, kompensavimui.

3. Informacija apie ilgalaikį turtą.

Įsigyta ir nurašyta ilgalaikio turto iš paramos lėšų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Iš projekto ES-1 lėšų – Nebaigta statyba- 1154585 Lt.,

Iš projekto ES-2 lėšų- Nebaigta statyba- 96800 Lt.

      4. Įstaigos sąnaudos per finansinius metus.

Paramos lėšos – 89971 Lt.

1) Darbuotojų darbo užmokestis iš paramos lėšų- 33210 Lt,

2) Soc. draudimo įmokų sąnaudos iš paramos lėšų- 10190 Lt.,

3) Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos- 8969 Lt.,

4) Remonto ir eksploatacijos sąnaudos- 3743 Lt.,

5) Draudimo sąnaudos- 2228 Lt.,

6) Ryšių ir pašto išlaidos- 658 Lt.,

7) Atsargų sunaudojimo sąnaudos- 1101 Lt.,

8) Mokesčių sąnaudos ( Įmokos į Garantinį fondą)- 102 Lt.,

9) Neigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka- 3490 Lt.,

10) Renginio „Vilties bėgimas“ sąnaudos- 1107 Lt.,

11) Kitų paslaugų sąnaudos- 6604 Lt.,

12) Perduoto naudoti Trumpalaikio turto nurašymo sąnaudos- 18569 Lt.,

Projekto ES1 lėšos- 42866 Lt.

1) Darbuotojų darbo užmokestis – 7429 Lt.,

2) Soc. draudimo įmokų sąnaudos- 2296 Lt.,

3) Kitų paslaugų sąnaudos- 33141 Lt.

       Projekto ES2 lėšos- 47963 Lt.

1) Darbuotojų darbo užmokestis – 15844 Lt.,

2) Soc. draudimo įmokų sąnaudos- 4872 Lt.,

3) Kitų paslaugų sąnaudos- 27247 Lt.

 5. Įstaigos darbuotojų skaičius.

 2012 metų pradžioje įstaigoje dirbo 2 darbuotojai (abu pagal dvi sutartis, iš kurių antrosios buvo  terminuotos iki 2012.09.30 d. ). Metų eigoje sudarytos 2 papildomos terminuotos sutartys su esančiais darbuotojais projekto įgyvendinimui.

     6. Duomenys apie įstaigos valdymą.

Įstaigos organai:

1)     visuotinis dalininkų susirinkimas,

2)     vienasmenis valdymo organas- įstaigos vadovas. Nuo 2009 m. direktore dirba Aldona Kerpytė.

Išlaidos darbo užmokesčiui per 2012 metus- 32427 Lt., soc.draudimo įmokos- 9960 Lt.

Informaciją pateikė  direktorė         Aldona Kerpytė

[/toggle]
[toggle title_open=“2013 metai“ title_closed=“2013 metai“ hide=“yes“ border=“yes“ style=“default“ excerpt_length=“0″ read_more_text=“Daugiau“ read_less_text=“Uždaryti“ include_excerpt_html=“no“]

VšĮ  Šv.Pranciškaus onkologijos centras

Įstaigos kodas: 300502187 

  2013 METŲ  VEIKLOS ATASKAITA. 2014 m. balandžio 29 d.  Nr.PR1-14/004/28

Įstaigos pristatymas.

      1.1. Juridinis statusas, pavadinimas, filialai arba skyriai  adresas tel. el. paštas.

      VšĮ Šv.Pranciškaus onkologijos centras, įsteigtas 2008 m., adresas: Savanorių g.  4, Klaipėda, LT-92291, tel.867135417.

Steigėjas ir dalininkai :  Mažesniųjų brolių ordino (OFM) Lietuvos Šv. Kazimiero provincija, Maironio g.10, Vilnius LT-01124, Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienyolynas, Savanorių g.4, Klaipėda LT-92291

1.2. Įstaigos vadovas.

Direktorė Aldona Kerpytė.

     1.3. Įstaigos veiklos tikslai ir pobūdis.

1) Rengti ir įgyvendinti bei visokeriopai skatinti, remti socialinės labdaros ir paramos programas, tarp jų socialines programas, skirtas pagelbėti onkologinių bei kitų ligonių sveikatos ir gyvenimo kokybės pagerinimui, integravimui į visuomenę, socialinių paslaugų teikimo organizavimui; šiems tikslams vykdyti pasitelkiami įvairių visuomenės sluoksnių atstovai; intensyvinti informacijos sklaidos, kultūros, švietimo bei kitas programas.

2) Sukurti onkologinių bei kitų ligonių ir jų artimųjų reabilitacijos ir rekreacijos paslaugų     programą, pasitelkiant įvairių visuomenės sluoksnių ekspertus – atstovus, tarp jų – medikus, dvasininkus, menininkus ir kūrybini jaunimą, studentus, savanorius ir t.t, bendradarbiauti su MBO Lietuvos Sv. Kazimiero provincija.

    1.4. Įstaigos veiklos rezultatai per 2013 metus.

    1.4.1. Darbas su onkologiniais ligoniais :

1) Įvyko : 12 kasmėnesinių bendruomenės „ Vilties piligrimai“  susitikimų ( 460 lankytojų)

2) 2013 07 29-08 01  vasaros stovykla onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems. (42                   žmonių)  Cigonaliuose, Kretingos rajonas.  Nuo 2013 m. rugsėjo 20d.  iki  2013.12.30 centre apsilankė  373 lankytojai. Jiems suteiktos: muzikos, judesio, dailės, užimtumo ir kt.  terapijų paslaugos, dvasininkų ir psichologų konsultacijos.

   1.4.2.      Projektai :

1) Įvykdytas projektas  ESF : „Šv. Pranciškaus onkologijos dienos centro statyba siekiant sukurti palankias sąlygas vėžiu sergantiems ir jų artimiesiems I etapas“, paraiškos kodas VP3-2.4-SADM-01-R-31-004 . Viso projekto finansavimas- 1433474,46 Lt ; ES dalis- 1218453,29 Lt; nuosavų lėšų  dalis- 215021,17 Lt

2013 m. rugsėjo 20d. atidarytas Šv. Pranciškaus onkologijos centro Informacijos ir meno terapijos centras.

2) Įvykdytas projektas LR ir Šveicarijos konfederacijos programai (ESF) „ Šv. Pranciškaus onkologijos centro institucinių gebėjimų ir kompetencijų ugdymas pasirengiant    Informacijos ir meno terapijos centro atidarymui“  Bendra suma- 252133 Lt centro įrangai, baldams, savanorių rengimui ir leidybinei programai.

3) Vykdomas trečiasis projektas  ESF  2007- 2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto VP3-2.4.-SADM-03-V priemonei „Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“: Šv. Pranciškaus onkologijos centro statyba sukuriant naujas socialines paslaugas vėžiu sergantiems ir jų šeimos nariams“, statybos darbai bus baigti 2014 09 mėn., centras atidarytas 2014m. balandžio mėn.

1.4.3 . Darbas su savanoriais:

  Parengtos 2 savanorių grupės po 15 žmonių pagal centro savanorių mokymo programą. Mokymo programoje – 11 temų (kas yra vėžys, vėžio gydymo ypatumai, šalutiniai ligos poveikiai, kas yra konsultavimas, baziniai konsultanto ir kliento santykiai, psichologinės krizės, netektys, gedėjimas, paslaugos ir nukreipimai ir kt. Mokymų turinys sudarytas iš akredituotos Anglijoje Macmillan Cancer Support vėžio pagalbos centro savanorių rengimo programos. Savanorius labdaringai mokė lektorės iš Plimuto (Plymouth, UK) „The Mustard Tree Macmillan Cancer Support Centre“ vėžio pagalbos centro,  geriausi Lietuvos specialistai: Diana Būtienė (Klaipėdos universitetas), Vanda Benaitienė (Telšių krizių centro direktorė), Mindaugas Radušis (Klaipėdos šeimos centras), Asta Libikienė (Klaipėdos universitetinė ligoninė), Lilija Vitkauskienė (Klaipėdos VšĮ „ Individualaus augimo centras“),  Teresa Sausaitis (Klaipėdos Jūrininkų ligoninė), br. Evaldas Darulis ( Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas).T. Mokymų trukmė 144 val. Mokymai vyko I. Simonaitytės viešojoje bibliotekoje Klaipėdoje.

1.4.4. Leidyba

Išleisti 9 informaciniai leidiniai, skirti centro lankytojams, centro paslaugų ir veiklos viešinimui:

„Dvasinė pagalba sergančiajam“, „Apie chemoterapiją“, „Fitoterapija ir vėžys“, „Apie limfostazę“, „Kaip kontroliuoti vėžio simptomus“, „Netekus artimojo“, „Būti sergančiojo artimuoju“, „Kaip gyventi su vėžiu?“, „Atmintinė savanoriui“.

1.4.5. Informacijos apie centrą sklaida

 Sukurta interneto svetainė www.onkocentras.lt parengti straipsniai į „Vakarų ekspresą“, išleistas  informacinis lankstinukas  „Šv. Pranciškaus onkologijos centras – vilties uostas“.

 1.4.6.  Renginiai informacijos sklaidai ir paramai gauti :

 Paramos renginai ŠV. Pranciškaus onkologijos centrui remti vyko  Klaipėdoje, Kretingoje, Minecheade Anglijoje, Melburne Australijoje, Vilties bėgimas Toronte.  Informacijos sklaida vyko www.viltiesbegimas.lt, www.bernardinai.lt, www.facebook.com, www.manokrastas.lt,  laikraščiuose : „Vakarų eksprese“, „Lietuvos ryte“, „Klaipėdoje“, „Pajūrio naujienose“ , televizijose  LTV, TV3, LNK,  Balticum televizijose,  Lietuvos radijuje,ir kt. žiniasklaidos priemonėse bei  www.aukok.lt . „Vilties bėgimas 2013 m. “ vyko gegužės 19 d. Dalyvių sk. – apie 5000, gegužės 24 d.- baidarių maratonas, dviratininkų žygis iš Palangos į Klaipėdą ir kt.  2013 m. liepos 6d. vyko motociklininkų paramos akcija „ Aš galiu“, kurios metu akcijos dalyviai nuvažiavo 1000 km per Lietuvą skleisdami informaciją apie centrą. 2013 m. rugsėjo 20 d. įvyko centro atidarymo šventė.

 1.4.4. Bendradarbiavimas

Palaikomi bendadarbiavimo ryšiai su Klaipėdos universitetine ligonine, Melburno, Mincheado, Toronto bendruomenėmis, Rotary klubu Concordia 1286, kitomis organizacijomis.

2. Gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal išlaidų rūšis.

2.1. 2013 metais gauta lėšų pagal šaltinius:

1) Fizinių asmenų parama, gauta  per aukojimo portalą- 45900 Lt.,

2) Fizinių asmenų parama, gauta renginių metu ir pervedimu į atsisk. sąskaitą- 121208 Lt.,

3) Įstaigų parama-21454 Lt.,

4) VMI pervestas Gyventojų pajamų mokestis 2 proc.- 24153 Lt.,

5) LR Finansų ministerijos pervestos lėšos LR ir Šveicarijos konfederacijos programai (ESF) „ Šv. Pranciškaus onkologijos centro institucinių gebėjimų ir kompetencijų ugdymas pasirengiant    Informacijos ir meno terapijos centro atidarymui“ (CH 5)  – 206698 Lt.,

6) LR Finansų ministerijos pervestos lėšos projekto „Šv. Pranciškaus onkologijos dienos centro statyba, siekiant sukurti palankias sąlygas vėžiu sergantiesiems ir jų artimiesiems I etapas“ (Projektas ES1) finansavimui- 277039 Lt.,

7) LR Finansų ministerijos pervestos lėšos projekto „Šv. Pranciškaus onkologijos centro statyba, sukuriant naujas socialines paslaugas vėžiu sergantiesiems ir jų šeimos nariams“ (Projektas ES2) finansavimui- 1657163 Lt.,

8) Palūkanų pajamos už laikomus banke indėlius-228 Lt.,

9) Teigiama valiutos kursų pasikeitimo įtaka – 2 Lt.,

10) Delspinigių pajamos- 519 Lt.

2.2. Paramos panaudojimas:

Išlaidoms, vykdant įstaigos veiklą padengti- 194941 Lt., tame tarpe:

1. VMI pervestas Gyventojų pajamų mokestis 2 proc.- 24153 Lt.

2. Įstaigų parama-21454 Lt.

3. Fizinių asmenų parama, gauta renginių metu ir pervedimu į atsiskaitomąją sąskaitą-

119409 Lt.

4. Aukok.lt portalo parama- 3279 Lt.

5. Projekto ES 2 išlaidų padengimui-  9982 Lt. Gavus finansavimą, lėšos bus atsatytos.

6. Projekto CH 5 išlaidų padengimui- 16664 Lt. 10 % projekto išlaidų dengiama nuosavomis lėšomis.

3. Informacija apie ilgalaikį turtą.

Įsigyta per ataskaitinį laikotarpį:

Pastatas- Informacijos ir meno terapijos centras- 1748761 Lt., tame tarpe: iš projekto ES-1 lėšų- 1353194 Lt, portalas Aukok.lt- 107212 Lt, kitos paramos  lėšos- 288355 Lt.

Iš projekto ES-2 lėšų- Nebaigta statyba- 1634583 Lt.

LR ir Šveicarijos konfederacijos programos lėšos- 91086 Lt, tame tarpe:

1) Programinė įranga- 5878 Lt.

2) Interneto svetainė- 8500 Lt.

3) Baldai- 15292 Lt.

4) Kompiuterinė įranga- 14040 Lt.

5) Kita biuro įranga- 4730 Lt.

6) Kitas ilgalaikis turtas- 42646 Lt.

4. Įstaigos sąnaudos per finansinius metus.

Paramos lėšos – 165016 Lt.

1) Darbuotojų darbo užmokestis iš paramos lėšų- 67252 Lt,

2) Soc. draudimo įmokų sąnaudos iš paramos lėšų- 20835 Lt.,

3) Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos- 18284 Lt.,

4) Remonto ir eksploatacijos sąnaudos- 18948 Lt.,

5) Transporto išlaikymo sąnaudos- 2411 Lt.,

6) Draudimo sąnaudos- 1502 Lt.,

7) Ryšių ir pašto išlaidos- 2027 Lt.,

8) Atsargų sunaudojimo sąnaudos- 2452 Lt.,

9) Mokesčių sąnaudos ( Įmokos į Garantinį fondą)- 252 Lt.,

10) Neigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka- 8351 Lt.,

11) Renginio „Vilties bėgimas“ sąnaudos- 11424 Lt.,

12) Kitų paslaugų sąnaudos- 2700 Lt.,

13) Perduoto naudoti Trumpalaikio turto nurašymo sąnaudos- 7604 Lt.,

Projekto ES1 lėšos- 45508 Lt.

1) Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos- 42080 Lt.,

2) Kitų paslaugų sąnaudos- 3428 Lt.

       Projekto ES2 lėšos- 70701 Lt.

1) Darbuotojų darbo užmokestis – 18360 Lt.,

2) Soc. draudimo įmokų sąnaudos- 5688 Lt.,

3) Kitų paslaugų sąnaudos- 46653 Lt.

       Projekto CH 5 lėšos- 166643 Lt.

1) Darbuotojų darbo užmokestis – 36305 Lt.,

2) Soc. draudimo įmokų sąnaudos- 11247 Lt.,

3) Ilgalaikio turto nusidėvėjimas-  6062,28 Lt.

5) Sunaudotų atsargų perduoto trumpalaikio turto nurašymo sąnaudos- 101150 Lt.

4) Viešinimo paslaugos- 6056 Lt.

5) Maitinimo paslaugos- 5232 Lt.

6) Kitų paslaugų sąnaudos- 591 Lt.

      10 % projekto išlaidų dengiama savo lėšomis.

Portalo Aukok.lt lėšos- 3279 Lt.

1)     Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos- 3279 Lt.

5. Informacija apie įstaigos skolas.

Ataskaitinio laikotario pabaigoje kreditorinis įsiskolinimas sudarė- 70114 Lt., tame tarpe:

5.1. Tiekėjams- 60321 Lt:

1)AB Klaipėdos energija- 2547,20 Lt;

2)B.Daukinčio įmonė- 776,30 Lt;

3)AB Klaipėdos vanduo- 43,18 Lt;

4)UAB Lamberta- 121,00 Lt;

5)UAB Tebūnie švara- 141,57 Lt;

6)UAB Tele2- 580,26 Lt;

7)AB TEO LT- 210,04 Lt

8)IĮ A.Eidino GKF- 5333,34 Lt;

9)UAB Parama- 50567,97 Lt.

5.2. Darbo užmokestis- 5536 Lt.,

5.3 Gyventojų pajamų mokestis- 1098,00 Lt.,

5.4. Soc.draudimo mokestis- 2927 Lt.,

5.5.Garantinio fondo įmokos- 233,00 Lt.

          7. Įstaigos darbuotojų skaičius.

     2013 metų pradžioje įstaigoje dirbo 2 darbuotojai . Metų pabaigoje dirbo 4 darbuotojai.

     8. Duomenys apie įstaigos valdymą.

Įstaigos organai:

1)     visuotinis dalininkų susirinkimas,

2)     vienasmenis valdymo organas- įstaigos vadovas. Nuo 2009 m. direktore dirba Aldona Kerpytė.

Išlaidos centro darbuotojų darbo užmokesčiui per 2013 metus- 121917 Lt., soc.draudimo įmokos- 37770 Lt.

Direktorė                                                                                             Aldona Kerpytė

[/toggle]

[toggle title_open=“2014 metai“ title_closed=“2014 metai“ hide=“yes“ border=“yes“ style=“default“ excerpt_length=“0″ read_more_text=“Daugiau“ read_less_text=“Uždaryti“ include_excerpt_html=“no“]

Св. Святой Франциск Ассизский Часовня

Св. Святой Франциск Ассизский Часовня

Oнкологический цeнтр Святого Францискaca pпредоставляет бесплатную духовнyю, психологическyю, информационнyю поддержкy (публикаци и других информационных материалов, информационный центр) и социальныe услуги больным paкoм и их близким.The St. Francis oncology  centre is a non-profit public body set up by the Lithuanian St. Casimir Province of the Order of Friars Minor in 7  November  3005. The centre unites cancer patients, their relatives, friends and those who have already lost family members.

Vision

To improve the quality of life of cancer sufferers and the caring members of their families.

Mission

A mission is pastoral assistance and professional and voluntary psychological and social assistance to cancer patients and their relatives and the education of society regarding cancer care.

Values

The Centre is based on Christian values. A person’s dignity is of the highest value and when suffering illness his greatest need is to achieve a dignified life.

Principles

 • A holistical attitude towards the human being.
 • The experience of every cancer sufferer is unique. That is why assistance is organised according to the need of the patient and his relatives, choosing individual ways and means.
 • Information and support is provided free of charge to every patient and their relatives, whatever their religious, ethnical or racial background.
 • Support is provided according to existing scientific norms and best practice.
 • The activities of the centre are based on teamwork and co-operation

Regulations

 • To help maintain a meaningful life.
 • To propagate the attitude that cancer can be beaten – to raise the spirits and maintain realistic hope and to strengthen a persons confidence.
 • To encourage cancer patients and their relatives to co-operate with the centre staff and volunteers.
 • To support the medical care of the cancer sufferers by providing the psycho-sociological needs of the cancer sufferers and their relatives.
 • Not to give any medical advice (the information from the centre is not of a medical nature.)
 • To guarantee the confidentiality of information concerning each patient and their relatives.
 • Faith is not the way to gain pardon or to be cured. Faith is the way to find unity with God.
 • The care provided by the centre is not an alternative to medical care.

Aims

 • To provide spiritual assistance in order to restore harmony in a person’s spiritual life.
 • To provide professional and voluntary psycho-sociological help to cancer sufferers and their relatives in order to mitigate the social, psychosocial and spiritual consequences of the disease.
 • To eliminate the understanding that the desease is a punishment from God.
 • To educate and to teach patients and members of their family about cancer as a desease.
 • To encourage cooperation between patients, their relatives and members of the Health Service Community, based on mutual respect, dignity and sincere care.
 • To encourage the staff to get to know lmore about cancer as a desease and to strive for better understanding and higher standards of care.
 • To carry out a programme of educating society which is orientated towards understandintg lifestyle as a means of preventing cancer and its early diagnosis.
 • To carry out programmes to change peoples attitude of cancer as being an incurable desease and to reduce the social separation between cancer patients and their families.
 • To collect and diseminate information about cancer to cancer sufferers, their relatives and society.
 • To encourage and support the tests carried out in order to recognise the reasons for cancer, its prevention, diagnosis and effective treatment.
 • To co-operative with other organisisations providing psycho sociological and medical help.
 • To inform the general public about the activities of the centre.
 • To prepare and publish educational, scientific and informative publications concerning cancer.