Viešoji įstaiga Šv. Pranciškaus onkologijos centras (toliau – centras) yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus, teikiant viešąsias paslaugas ir vykdant visuomenei naudingą veiklą, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitą banke. Centras savo veikloje vadovaujasi „VšĮ šv. Pranciškaus onkologijos centro įstatais”, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

Centras įregistruotas 2005 m. lapkričio 7 d. Centro steigėja – Mažesniųjų brolių ordino (OFM) Lietuvos Šv. Kazimiero provincija.

Misija – dvasinė, psichologinė ir socialinė pagalba onkologiniams ligoniams bei jų artimiesiems.

Veiklos tikslai:

  • Sukurti ir plėtoti onkologiniams ligoniams ir jų šeimos nariams bei artimiesiems socialines paslaugas, teikti dvasinę, psichologinę, informacinę pagalbą, siekiant sušvelninti fizines, socialines, psichologines ir dvasines ligos pasekmes.
  • Rengti ir įgyvendinti socialinės labdaros ir paramos, informacijos sklaidos, kultūros, švietimo bei kitas programas, skirtas onkologinių ligonių ir jų šeimos narių sveikatos ir gyvenimo kokybės pagerinimui, integravimui į visuomenę ir darbo rinką. Šiems tikslams vykdyti pasitelkti įvairių visuomenės sluoksnių atstovus, specialistus ir savanorius.
  • Skatinti orumo ir pagarbos nuostatomis pagrįstą pacientų ir jų artimųjų bendravimą ir bendradarbiavimą su sveikatos, socialinės apsaugos ir kitų institucijų atstovais.
  • Centro veikla grindžiama krikščioniškomis vertybėmis.

Kviečiame pasižiūrėti filmukus apie Šv. Pranciškaus onkologijos centrą;

„Šviesa ryškiausia tamsoje“ (2015 m.)

https://www.youtube.com/watch?v=WQloAzhhJss

„Jeigu tu sergi, žinok, esi ne vienas“ (autorė Aušra Venckienė, 2022 m.)

https://www.facebook.com/onkocentras/videos/708792017465724