Šv. Pranciškaus onkologijos centro savanorio etikos kodeksas

 • Savanoris savo darbe turi griežtai laikytis atitinkamų etikos normų ir krikščioniškos moralės principų.
 • Savanoris turi laikytis Šv. Pranciškaus onkologijos centro vertybių ir veiklos tikslų.
 • Savanoris teikia informaciją apie centro teikiamas paslaugas.
 • Savanoris neteikia rekomendacijų ir neatsakinėja į klausimus temomis, kurioms neturi reikiamos kompetencijos. Nukreipia pas kompetentingus specialistus, nurodo kvalifikuotos informacijos šaltinius.
 • Savanoris saugo informaciją apie klientą ir apie jo asmeninį gyvenimą bei ligą. Visa rašytinė informacija apie klientus taip pat yra konfidenciali. Savanoris neatskleidžia konfidencialios informacijos apie klientą be jo sutikimo tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kuriuos numato Lietuvos Respublikos įstatymai.
 • Savanoris visuomet klausia kliento, ko šis nori ir nedaro prielaidų apie jo elgesį.
 • Savanoris vengia klientą informuoti apie savo asmenini gyvenimą, išskyrus tuos atvejus, kai tai atitinka sąmoningą tikslą, naudinga klientui.
 • Savanoris yra nešališkas, t.y. jis neturi leisti, kad rasiniai, kalbiniai, religiniai arba kiti panašūs veiksniai darytų įtaką jo ir kliento santykiams.
 • Savanoris gerbia kliento įsitikinimus ir neprimeta savo etinių, vertybinių ir panašių normų arba pažiūrų.
 • Savanoris nedaro neigiamos įtakos kliento pasitikėjimui gydymu ir jam padedančiu medicinos personalu.
 • Savanoris žino savo pagalbos galimybių ribotumus ir elgiasi atitinkamai, ieško pagalbos kai jam reikalingas poilsis arba dėl asmeninių priežasčių pačiam reikalinga pagalba.
 • Savanoris negali imti apmokėjimo iš klientų.
 • Pagrindinis Šv. Pranciškaus onkologijos centro tikslas yra rūpintis klientų interesais ir draudžiama siekti kitų interesų.