EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS  PROJEKTAS NR. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0003   „NOVATORIŠKŲ PSICHOSOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA KRIZĘ IŠGYVENANTIEMS ONKOLOGINIAMS LIGONIAMS IR JŲ ARTIMIESIEMS“ Aprašas

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  SOCIALINIŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO 2018  m.  SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTAS  Aprašas

LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINĖS ŠALPOS  2017-2018 M. PROJEKTAS  Aprašas

[toggle title_open=“Įvykdytas ( 2014 m. gegužės 1 d.   iki  2014 m. gruodžio 20 d. )  Lietuvos  Kultūros tarybos  finansuotas projektas  MENAS – VAISTAS“ title_closed=“ Įvykdytas  Lietuvos Kultūros tarybos  finansuotas projektas  MENAS– VAISTAS“ hide=“yes“ border=“yes“ style=“default“ excerpt_length=“0″ read_more_text=“Skaityti toliau“ read_less_text=“Atgal“ include_excerpt_html=“no“]

PROJEKTO SRITIS 3. Kultūros produktų ir paslaugų kūrimas.
PROJEKTO PRIEMONĖ 3. 8. Teigiamo meno poveikio žmogaus sveikatai ir socialinei gerovei skatinimas
Gautos lėšos: 20000 Lt
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2014 m. gegužės 1 d.   iki  2014 m. gruodžio 20 d.
 Projekto metu vykdomos veiklos
Kompleksinė sveikatinimo programa susideda iš trijų dalių:
1. Meno terapijos užsiėmimų, apimančių muzikos terapiją, dailės terapiją bei šokio ir kūno judesio terapiją.  Meno terapijos poveikiu siekiama padėti spręsti sergančiųjų ir jų šeimos narių  įvairias su liga susijusias problemas (pvz.: šoką, gedėjimą,  nerimą, mirties baimę, nemigą, skausmą, įtampą, bendravimo ir kitus sutrikimus).
2. Kūrybinių dirbtuvių. Kūrybinių užsiėmimų  (vilnos vėlimo, tapybos ant šilko, batikos ir panašių veiklų) pagalba siekiama sergančiuosius įtraukti į kūrybinį procesą ir  daryti poveikį onkologinių ligonių ir jų artimųjų fizinei, psichologinei, dvasinei ir socialinei  sveikatai ir savijautai, kelti žmonių  savivertę, padėti išsiaiškinti įvairius sergančiųjų poreikius, mokyti bendrauti, atsipalaiduoti, patirti džiaugsmą.
3. Meninių programų (koncertų, kamerinių spektaklių, poezijos valandų, vizualaus meno parodų) organizavimas. Šių meninių priemonių pagalba ligoniams suteikiamos galimybės prisiliesti prie kultūros vertybių, praplėsti jų  intelektinę ir emocinę patirtį. Pasitelkiant meną, stiprinama onkologinių ligonių dvasinė sveikata ir tuo pačiu tai padeda spręsti tam tikras izoliacijos ir integracijos į visuomenę  problemas.
Šio projekto veiklos apima ne tik meno terapiją, bet ir socialinę meno praktiką, siekiant ugdyti kūrybiškumą, puoselėti individų ir bendruomenių gerovę. Šiuo Projektu siekiama parodyti, kad įvairiausios meno formos ir kūrybinės priemonės turi gydomųjų galių, stiprinančių žmogaus dvasinę ir emocinę sveikatą.
Bendrasis Projekto tikslas – pagerinti onkologinių ligonių gyvenimo kokybę ir daryti teigiamą poveikį žmonių sveikatai, pasitelkiant novatoriškas meno priemones ir į bendrą veiklą įtraukiant meno, sveikatos ir socialinių paslaugų sričių profesionalus, onkologinėmis ligomis sergančius žmones bei jų artimuosius.
Projekto įgyvendinimui iškelti šie uždaviniai:
1. Sukurti ir parengti kompleksinę (3 dalių: meno terapijos, meninės kūrybos, meno „vartotojo“) onkologinių ligonių  sveikatinimo programą, pasitelkiant įvairias meno priemones.
2. Identifikuoti ir įvertinti meno poveikį onkologinių ligonių sveikatai, apibendrinant rezultatus ir pagerinant teikiamų socialinių paslaugų kokybę.
3. Meno komunikacijos priemonių pagalba skleisti informaciją apie teigiamą meno naudą sergančiųjų sveikatai.
4. Didinti socialinės, kultūrinės bei sveikatos sričių sanglaudą, į projekto veiklas įtraukiant menininkus, socialinių paslaugų teikėjus (įstaigos darbuotojus), meno terapeutus, gydytojus, onkologinėmis ligomis sergančius žmones bei jų artimuosius.
LTK_Logotipas(6)[/toggle]
[toggle title_open=“2014 m. liepos 29 d. Įvykdytas  Lietuvių katalikų religinės šalpos valdybos  finansuotas projektas“ title_closed=“2014 m. liepos 29 d. Įvykdytas  Lietuvių katalikų religinės šalpos valdybos  finansuotas projektas “ hide=“yes“ border=“yes“ style=“default“ excerpt_length=“0″ read_more_text=“Skaityti toliau“ read_less_text=“Atgal“ include_excerpt_html=“no“]

1) Organizacijos pavadinimas, kuriai buvo skirta parama: VšĮ Šv. Pranciškaus onkologijos centras

2) Projekto, kuriam buvo paskirta parama, pavadinimas:

Leidinių serija „Šv. Pranciškaus onkologijos centro dvasinės pagalbos  leidiniai”

3) Kokiam tikslui (jeigu nurodyta) buvo paskirta parama: Leidinių leidybai.

4) Suma, kuri buvo gauta projektui (JAV doleriais): 5000 JAV dolerių

5) Data, kada parama buvo gauta: 2011 m. birželio 9 d.

6) Kaip parama buvo gauta: parama buvo gauta per Lietuvos mažesniųjų brolių ordino šv. Kazimiero provincijos kurijos sąskaitą.

7) Fiziniai projekto veiklos įgyvendinimo rodikliai:  išleisti penki leidiniai:

Pagalbos galimybės susirgus onkologine liga. Leidinys yra  skirtas ligoniui, šeimos nariams, giminėms, draugams, artimiesiems,  kaip priemonė susipažinti su pagalbos galimybėmis, siekiant įveikti ir/ar sumažinti psichosocialines problemas.  Leidinio tikslas – pateikti informaciją apie pagalbos galimybes asmenims, sergantiems onkologinėmis ligomis ir jų artimiesiems ligos eigoje. Ypač didelis dėmesys skiriamas sergančiojo aplinkai. Leidinyje aptariamos pagrindinės problemos ir galimos įveikos strategijos.

Ligonio maldos ligoninėje. Leidinyje pateiktos maldos ir  Šv. Rašto ištraukos yra skirti ligoniui, esančiam ligoninėje, melstis  kiekvieną dieną.

Viešpatie, skubėk man padėti. Leidinyje,  kuris yra skirtas vėžio liga sergantiems žmonėms, lengva ir paprasta eiliuota forma pateikiamos maldos, prašant pasveikimo malonės, meldžiantis už šeimos narius ir artimuosius, medicinos personalą ir kt.

Dievas gydo: ligonių liudijimai.  Leidinys yra  skirtas žmonėms, susirgusiems onkologine liga, jų šeimos nariams, artimiesiems, draugams.   Leidinio tikslas – vėžio ligą įveikusių žmonių pasakojimų ir tikėjimo liudijimų pagalba suteikti viltį pasveikti.

Plakatas. Pateikiama informacija apie Šv. Pranciškaus onkologijos centre teikiamas nemokamas dvasines ir psichosocialines paslaugas onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems [/toggle]

[toggle title_open=“Įvykdytas projektas: Šv. Pranciškaus onkologijos dienos centro statyba, siekiant sukurti palankias sąlygas vėžiu serganiems ir jų artimiesiems I etapas“ title_closed=“Įvykdytas projektas: Šv. Pranciškaus onkologijos dienos centro statyba, siekiant sukurti palankias sąlygas vėžiu serganiems ir jų artimiesiems I etapas“ hide=“yes“ border=“yes“ style=“default“ excerpt_length=“0″ read_more_text=“Skaityti toliau“ read_less_text=“Atgal“ include_excerpt_html=“no“]

kuriame-lietuvos-ateiti
Įgyvendintas projektas „Šv. Pranciškaus onkologijos dienos centro statyba, siekiant sukurti palankias sąlygas vėžiu serganiems ir jų artimiesiems I etapas”, projekto kodas NR. VP3-2.4-SADM-01-R-31-004. Projektas buvo finansuojamas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonę Nr. VP3-2.4-SADM-01-R „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra”.

Sąmata – 2 mln. Lt

Pasiektas projekto tikslas – sukurtos palankios vėžio ligų įveikimo ir gyvenimo kokybės gerinimo sąlygos onkologinėmis ligomis sergantiems žmonėms ir jų artimiesiems teikiant jiems dvasinės ir psichosocialinės pagalbos paslaugas.

Įvykdytas projekto uždavinys – sukurta nestacionarių socialinių paslaugų teikimo infrastruktūra onkologinėmis ligomis sergantiems žmonėms ir jų artimiesiems.

Projekto tikslinės grupės – onkologinėmis ligomis sergantys žmonės, jų šeimos nariai, artimieji ir draugai, kuriems reikalinga dvasinė ir psichologinė pagalba ištikus šokui po vėžio diagnozės paskelbimo, netekus artimojo, kenčiant sunkų gydymą, sprendžiant socialines problemas, egzistencinius ir kt. klausimus.

Projekto įgyvendinimo metu pasiektas rezultatas – pastatytas objektas – Informacijos ir meno terapijos centras (toliau – Centras) (508,15m²) (Savanorių g. 4, Klaipėda), kuriame vienu metu centro teikiamomis paslaugomis galės naudotis iki 40 asmenų. Planuojama, kad Centre apsilankys 500 žmonių per metus. Įgyvendinus projektą ir pradėjus teikti numatytas paslaugas centre sukurtos 4 naujos darbo vietos. Pastatytame Centre bus teikiamos dvasinės ir psichologinės reabilitacijos paslaugos, bendradarbiaujant su gydymo įstaigomis, paliatyvios pagalbos specialistais Lietuvoje ir užsienyje. Centre paslaugas teiks dvasininkai, psichologai, socialiniai ir kt. specialistai, meno terapeutai ir savanoriai.[/toggle]

[toggle title_open=“ Įvykdytas paprojektis „Šv. Pranciškaus onkologijos centro institucinių gebėjimų ir kompetencijų ugdymas pasirengiant Informacijos ir meno terapijos centro atidarymui“ Nr. CH-5-FM-1/49, finansuojamą Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, biudžeto lėšomis.“ title_closed=“ Įvykdytas paprojektis „Šv. Pranciškaus onkologijos centro institucinių gebėjimų ir kompetencijų ugdymas pasirengiant Informacijos ir meno terapijos centro atidarymui“ Nr. CH-5-FM-1/49, finansuojamą Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, biudžeto lėšomis.“ hide=“yes“ border=“yes“ style=“default“ excerpt_length=“0″ read_more_text=“Skaityti toliau“ read_less_text=“Atgal“ include_excerpt_html=“no“]

Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA), atstovaujama direktoriaus pavaduotojos Rasos Suraučienės, ir Viešoji įstaiga Šv. Pranciškaus onkologijos centras, atstovaujamas (-as) direktorės Aldonos Kerpytės, 2013-01-03 pasirašė finansavimo sutartį dėl Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje (toliau – Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa), nevyriausybinių organizacijų subsidijų schemos paprojekčio „Šv. Pranciškaus onkologijos centro institucinių gebėjimų ir kompetencijų ugdymas pasirengiant Informacijos ir meno terapijos centro atidarymui“ Nr. CH-5-FM-1/49, įgyvendinimo.

Bendra tinkamų finansuoti paprojekčio išlaidų suma yra 252133,32 litų (du šimtai penkiasdešimt du tūkstančiai šimtas trisdešimt trys litai, 32 ct).

Paprojekčio įgyvendinimo laikotarpis: 2013-01-03 iki 2014-01-02.

Paprojekčio sprendžiama problema. Šv. Pranciškaus onkologijos centro darbuotojų ir savanorių kompetencijos ir kvalifikacijos kėlimas, siekiant suteikti psichosocialinę ir dvasinę pagalbą vėžiu sergantiems žmonėms.

Paprojekčio tikslas: Parengti organizaciją Informacijos ir meno terapijos centro atidarymui ir veiklai.

Paprojekčio uždaviniai:

1. Organizuoti savanorių mokymą ir parengti 30 savanorių dirbti su vėžiu sergančiais pacientais.
2. Skatinti ir reklamuoti Šv. Pranciškaus onkologijos centro paslaugas, informuoti visuomenę apie galimybes remti centro darbą.
3. Pasirengiant Šv. Pranciškaus onkologijos centro dalies, Informacijos ir terapijos centro, atidarymui, įsigyti reikalingą įrangą ir kitas priemones.

Paprojekčio tikslinė grupė: Šv. Pranciškaus onkologijos centro savanoriai ir lankytojai.

Paprojekčio rezultatai: Kvalifikuoti ir pasirengę dirbti savanoriai, sukurta centro informacijos ir paslaugų sklaidos sistema, įsigyta pagrindinė įranga centro veiklai ir pasiruošimas centro atidarymui.

Paprojekčio veiklos

1. Organizuoti savanorių mokymus. Parengti 2 savanorių grupes po 15 žmonių per vienerius metus. Parengti Šv. Pranciškaus onkologijos centro savanorių rengimo programą, pakviesti savanorius į mokymus, parengti savanorių veiklos atmintinę. Savanoriai bus atrenkami pagal jų motyvaciją ir veiklos galimybes. Mokymo programoje numatytos 11 temų (kas yra vėžys, vėžio gydymo ypatumai, šalutiniai ligos poveikiai, kas yra konsultavimas, baziniai konsultanto ir kliento santykiai, psichologinės krizės, netektys, gedėjimas, paslaugos ir nukreipimai ir kt. Mokymų turinys sudarytas iš akredituotos Anglijoje Macmillan Cancer Support vėžio pagalbos centro savanorių rengimo programos. Mokyti savanorius labdaringai atvyks lektorės iš Plimuto (Plymouth, UK) „The Mustard Tree Macmillan Cancer Support Centre“ vėžio pagalbos centro, bus kviečiami geriausi Lietuvos specialistai. Bus parengtos 2 grupės po 15 savanorių, jų mokymai truks 144 val. Patalpos mokymams bus nemokamos, jie bus vykdomi I. Simonaitytės viešojoje bibliotekoje Klaipėdoje, Kretingos pranciškonų vienuolyne.

2. Išleisti 10 informacinių leidinių. Išleisti 9 informacinius leidinius, skirtus centro lankytojams, centro paslaugų ir veiklos viešinimui: parengti leidimui brošiūras ir leidinukus: „Dvasinė pagalba sergančiajam“, „Apie chemoterapiją“, „Fitoterapija ir vėžys“, „Apie limfostazę“, „Kaip kontroliuoti vėžio simptomus“, „Netekus artimojo“, „Būti sergančiojo artimuoju“, „Kaip gyventi su vėžiu?“, „Atmintinė savanoriui“. Paprojekčio veiklų koordinatorius rengs spaudai leidinius, bendraus su leidinių rengėjais, kaups informaciją. Viešojo konkurso būdu bus atrinkta leidykla, kuri spausdins leidinius.

3. Viešinti organizaciją ir jos teikiamas paslaugas, sukurti interneto svetainę. Sukurti interneto svetainę, parengti straipsnius ir informacijas (lankstinuką „Šv. Pranciškaus onkologijos centras – vilties uostas“) spaudai. Apie Šv. Pranciškaus onkologijos centrą informuoti žiniasklaidą, parengti informacinius straipsnius, surinkti informaciją interneto svetainės turiniui parengti.

4. Įsigyti įrangą ir priemones veiklai. Įsigyti reikalingą centro veiklai įrangą ir priemones. Viešųjų pirkimų būdu nupirkti centrui įrangą, baldus, muzikos ir meno terapijai reikalingas priemones, užtikrinti jų saugų laikymą ir panaudojimą. Projekto administratorius organizuos kiekvienai prekių grupei viešuosius pirkimus, numatydamas laiką prekių gamybai ir pristatymui, kokybinius ir kvalifikacinius reikalavimus.

Paprojektį administruojantis personalas:
Vadovas: Aldona Kerpytė
Administratorius: Irena Baltiejienė
Finansininkas: Alma Jomantienė
Veiklų koordinatorius: Nijolė Raudytė
Kontaktai: tel. 8 671 35417, el. paštas: akerpyte@gmail.com[/toggle]

[toggle title_open=“ Įvykdytas projektas  ESF  2007-2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto VP3-2.4.-SADM-03-V priemonei „Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra““ title_closed=“Įvykdytas projektas  ESF  2007-2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto VP3-2.4.-SADM-03-V priemonei „Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra““ hide=“yes“ border=“yes“ style=“default“ excerpt_length=“0″ read_more_text=“Skaityti toliau“ read_less_text=“Atgal“ include_excerpt_html=“no“]
PROJEKTO ANOTACIJA: Įvykdytas projektas  ESF  2007-2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto VP3-2.4.-SADM-03-V priemonei „Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“: Šv. Pranciškaus onkologijos centro statyba sukuriant naujas socialines paslaugas vėžiu sergantiems ir jų šeimos nariams“. Sąmata –  4,150 mln. litų

Statybos darbai baigti 2014 m. rugsėjo  mėn., centras  bus atidarytas 2015 m. gegužės mėn. Čia veiks informacijos centras,  kirpykla, kūno relaksacijos  kabinetas, vaikų žaidimų terapijos kambarys,  kavinė,  svečių namai „Vilties piligrimai“ (16 kambarių).

Šv. Pranciškaus onkologijos centro antrasis pastatas

Šv. Pranciškaus onkologijos centro antrasis pastatas

Šv. Pranciškaus onkologijos centro antrasis pastatas (iš kiemo pusės)

Šv. Pranciškaus onkologijos centro antrasis pastatas (iš kiemo pusės)