VšĮ „Šv. Pranciškaus onkologijos centras“ (toliau – POC) savanoriškos veiklos įstatai

Savanorystė POC yra galimybė įsipareigoti rūpintis sergančiais vėžio liga ir jų artimaisiais. Kiekvienas savanoris, panaudodamas savo asmeninius gebėjimus ir mokymų metu įgytas žinias, gali įnešti svarų indėlį, praturtinant vėžiu sergančiųjų ir jų artimųjų gyvenimą, padėti padaryti jį pilnavertiškesniu.

Pageidautina, kad savanoris pasižymėtų šiomis savybėmis: pagarba aptarnaujamiems asmenims ir bendruomenei, atsakingumu, sąžiningumu, gerais bendravimo įgūdžiais, atvirumu, jautrumu, pakantumu, sugebėjimu dirbti komandoje, profesionaliu požiūriu į darbą ir suinteresuotumu.

POC savanoris, dirbantis su klientais, savo veikloje vadovaujasi Šv. Pranciškaus onkologijos centro „Savanorių etikos kodeksu“, „POC savanorio veiklos vykdymo tvarka ir elgesio normos“, „POC savanorių darbo saugos reikalavimais.

Organizuojant savanorišką veiklą VšĮ „Šv. Pranciškaus onkologijos centras“ vadovaujamasi „Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymu (2011 m. birželio 22 d. Nr. XI-1500).

Pagrindinės sąvokos

POC savanoris – tai bet kokio amžiaus asmuo, kuris be piniginio atlygio skiria savo laiką, žinias, patirtį ir energiją visuomenei naudingam darbui. Savanoriškas darbas gali būti siauros apimties (laikina pagalba) arba didesnės apimties (kai iš anksto numatomas ir periodiškai paskiriamas konkretus laikas).

Savanoriška veikla gali būti atliekama 2 būdais:

 • tiesiogiai dirbant su POC klientais (konsultavimas, papildomos terapijos, socialinė pagalba ir kt.);
 • atliekant naudingą darbą POC (labdaros organizavimas, aplinkos tvarkymas ir kt.) .

Savanorystės POC sritys:

 • Konsultavimas (konfidencialus onkologinių ligonių, jų šeimos narių ir slaugytojų konsultavimas).
 • Specialiosios veiklos (papildomos terapijos ir pagalbos, kurias centro klientams teikia profesionalūs psichologai, muzikos, šokio, meno, grožio ir kt. specialistai)
 • Socialinės paslaugos (pagalba tvarkant dokumentus, pervežant ar palydint ligonius ir kt.)
 • Informacijos apie centrą ir jo veiklą sklaida (susitikimai, leidinių platinimas, publikacijų rengimas ir kt.)
 • Ūkinė veikla (centro aplinkos tvarkymas, gėlininkystė ir kt.)
 • Labdaros organizavimas (renginiai, akcijos ir kt.)
 • Kita veikla (pagalba renginiuose, vertimas, kompiuterių priežiūra ir kt.)

Savanoriškos veiklos POC tikslas ir uždaviniai

Tikslas – pagerinti vėžiu sergančių žmonių ir jų artimųjų gyvenimo kokybę, sumažinti jų socialinę atskirtį.

Uždaviniai:

 • teikti veiksmingą pagalbą onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems;
 • padėti vykdyti veiklą POC;
 • puoselėti ir skleisti krikščioniškąsias vertybes;
 • puoselėti partnerystę su kitomis organizacijomis, dirbančiomis onkologijos srityje.

Reikalavimai POC savanoriui

 • Savanoriais turi būti vyresni kaip 14 metų Lietuvos Respublikos piliečiai ir Lietuvos Respublikos teritorijoje teisėtai esantys užsieniečiai.
 • Asmenys, jaunesni kaip 18 metų, gali dalyvauti savanoriškoje veikloje, jeigu tam neprieštarauja vaiko atstovas pagal įstatymą.
 • Savanoriui kvalifikacija nėra būtina, išskyrus tokį savanoriškos veiklos pobūdį, kuris reikalauja specialios kvalifikacijos pagal kitus teisės aktus arba pagal savanoriškos veiklos organizatorių reikalavimus.
 • Jeigu bus kompensuojamos su savanoriška veikla susijusios išlaidos arba to pageidaus viena iš šalių, savanoriškos veiklos organizatorius su savanoriu turės sudaryti papildomą rašytinę savanoriškos veiklos sutartį.
 • Savanoriui gali būti keliami papildomi specialūs reikalavimai.

POC savanoriškos veiklos principai

 • Laisva valia (Savanoriška veikla yra pasirenkama laisva valia).
 • Įsipareigojimas ir atsakomybė organizacijai (Savanoriai turi elgtis pagarbiai su aptarnaujamais asmenimis ir bendruomene, būti atsakingi ir sąžiningi).
 • Nauda (Savanoriška veikla siekiama suteikti naudą konkrečiai visuomenės daliai – onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems. Tuo pačiu savanoriška veikla naudinga ir pačiam savanoriui).
 • Būdas spręsti problemas (Savanoriavimas yra priemonė spręsti aktualias onkologinių ligonių ir jų artimųjų psichosocialines ir kt. problemas).
 • Pagarba (Savanoriavimas gerbia kitų teises, religinius įsitikinimus, padeda išlaikyti žmogiškąjį orumą ir tarpusavio bendravimo kultūrą).
 • Lygybė (Savanorystė aukština žmogaus teises ir žmonių lygybę).
 • Teisėtumas (Savanoriavimas yra teisėta veikla, per kurią piliečiai gali dalyvauti savo bendruomenės veikloje).
 • Finansiškai neatlygintina veikla (Savanoriškas darbas nėra apmokamas ir nėra apmokamo darbo pakaitalas. Savanoriai nepakeičia nuolatinių darbuotojų ir nekelia grėsmės jų darbo vietoms).

POC savanorių teisės ir pareigos

1. Savanoriui

 • padeda jaustis reikalingu;
 • padeda įgyti vertingų įgūdžių ir savybių, naudingų realizuojant savo lūkesčius;
 • suteikia galimybę sutikti bendraminčius;
 • leidžia išbandyti save naujose situacijose;
 • skatina komunikabilumą, išmokstama bendrauti ir dirbti komandoje;
 • suteikia neoficialaus ir neformalaus mokymosi galimybių;
 • išmokstama valdyti krizines situacijas;
 • įgaunama organizacinių įgūdžių;
 • suteikia galimybę į pasaulį pažvelgti iš kitos perspektyvos.

2. Visuomenei:

 • savanorystė tai viena iš priemonių, kuria pavieniai asmenys ar grupės gali atkreipti dėmesį į žmogiškąsias, socialines problemas;
 • stiprina socialinę, kultūrinę bei švietimo sritis;
 • puoselėja visuomenines vertybes, ugdo pilietiškumą;
 • skatina humaniškumą ir toleranciją.

POC savanoriškos veiklos pripažinimas

 • Dalyvavimas POC savanoriškoje veikloje, atsižvelgiant į jos tikslus ir pobūdį, gali būti pripažįstamas savanorio praktinio darbo ir (ar) mokymosi patirtimi.
 • Atlikta savanoriška POC veikla gali būti įskaityta kaip socialinė veikla pagal bendrojo ugdymo planus.

Norinčius ir galinčius skirti savo laiką bei žinias padedant onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems, kviečiame savanorystei!

Jeigu norite tapti POC savanoriu, susisiekite su mumis